ஒரு மணிநேரம் அவளருகில் நான்

புதிய ஆண்டும் மலர்ந்துவிட்டது. நினைவுகளாக, வரலாறுகளாக மட்டும் கடந்த ஆண்டு இன்றளவில் எம்மத்தியில் முகங்காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஆண்டில் நிறம் ஊடாக பல விடயங்களைப் பற்றி உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. காலத்தின் நகர்வுதான் வேகமாக இடம் பெறுகிறதோ என்ற கேள்வி எனக்குள் சில வேளை எழுவதுண்டு.

காலம் செல்லும் வேகம் என்பதை நிச்சயமாகக் கணிப்பிட்டுச் சொல்ல முடியாத நிலையோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. காலம் என்று கதைக்கும் போது, அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் என் நினைவுகளுக்குள் நிழலாடுகிறார். காலத்தை கணித்து கவிதை செய்ய கணிதவியலாளர்களுள் குறிப்பிட்டத்தக்கவர் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன். அவரின் பிரபல்யமான கூற்றொன்று உள்ளது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதுதான்,

தொடர்ந்து படிக்க…