எதிர்பார்ப்புகள்

(இந்தப் பதிவை வாசிக்க சுமார் 2 நிமிடங்களும் 31 செக்கன்களும் தேவைப்படும்.)

“எந்த வகையான எதிர்பார்ப்புகளும் கூடாதென்று, பல நாட்களுக்கு முன்னமே எனக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது. இன்னொருவரின் எதிர்பார்ப்புகளை அப்படியே நிறைவேற்றுவது மிகக் கடினமானது. குறிப்பாக அன்பினால் உணரப்படும் காதலில். ஒருவரை அவராகவே எந்தவித எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாமல் ஏற்றுக் கொள்கின்ற பண்புதான் காதல் என்ற பதம் கொண்டு வழங்கப்படுகின்றது.”

“நான் கற்பனைகளின் உற்ற தோழியாகவிருந்தேன். என் கற்பனைகளில் தோன்றிய எதிர்பார்ப்புகள் என்பதை எந்த ஆண் மகனாலும் நிறைவேற்ற முடியும் என்பது குதிரைக் கொம்புதான். நான் கனவு காண்பேன். கண்டு கொண்டிருக்கிறேன்.”

தொடர்ந்து படிக்க…