அந்தவொரு சொல் என்ன?

(இந்தப் பதிவை வாசிக்க சுமார் 1 நிமிடமும் 39 செக்கன்களும் தேவைப்படும்.) [?]

கருத்துக்களின் பரிமாற்றத்தில் மொழியின் பங்கு முக்கியமானது. எண்ணங்களின் அழகிய நிலைகளைச் சொல்வதற்கு சொற்கள் தன்னகம் கொண்டுள்ள சக்தியை எண்ணி வியக்கத்தான் முடியும்.

எதிர்பாராத நிலைகளில் நாம் எதிர்நோக்கும் கேள்விகள், வேண்டி நிற்கும் பதில்கள் பற்றிய ஆச்சரியம் எனக்கு எப்போதுமே இருந்ததுண்டு. அந்தக் கணத்தில் நாம் கேள்விக்கான விடையைத் தேடி, விடை சொல்ல முடியாமல் இருந்த நிலைகளும் தோன்றியிருக்கலாம். கேள்விக்கான விடை இப்படித்தான் அமைந்திருக்க வேண்டுமென நாம் கேட்கப்படும் போது, இந்த இக்கட்டான நிலை தோன்றிவிடுவது இயல்பானதே.

Continue reading