திருப்தியைத் தொலைத்தவர்கள்

(இந்தப் பதிவை வாசிக்க சுமார் 2 நிமிடங்களும் 11 செக்கன்களும் தேவைப்படும்.) [?]

எம்மைச் சூழவுள்ள பிரபஞ்சம் எவ்வளவு தான் பெரியதாக இருந்தபோதிலும், அந்தப் பெரிய நிலை தாண்டிய அமைவை யாரும் கண்டு கொள்வதாய் தெரியவில்லை என்றே, நாளுக்கு நாள் நான் கேட்க நேரிடும் முறைப்பாடுகள் எனக்குச் சொல்லிச் செல்கின்றன. இங்கு எல்லோருக்கும் எல்லாமுமாக வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது எனக்குப் புரிகிறது.

திருப்தி என்பதன் வரையறுப்பதென்பது, கலாசார தன்மையை ஒட்டியதொரு செயற்பாடென்றே நான் கருதுகிறேன். இங்கு திருப்தியை, இரண்டு வகையில் இனங்கண்டு கொள்ளலாம். ஒன்று, நாம் திருப்தியைப் பெற்றுக் கொள்ளல், மற்றது மற்றவர்களைத் திருப்திப் படுத்துதல். இந்த இரண்டாம் நிலை விடயத்தை செய்யப்போய் முதல் நிலையில் தம் திருப்தியை முற்றும் தொலைத்தவர்களின் வரலாறுகள் தான் இங்கு அதிகம்.

தொடர்ந்து படிக்க…