புறக்கணிக்கும் கலை

Lighted Matchstick on Brown Wooden Surface
கவனக்குவிப்பு கட்டாயம் தேவை

மனத்தை கவனக்குவிப்பு அடையச் செய்வது கடினம்.

பலதும் பலவாறு உங்களின் கவனத்தை பெறப் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன.

இந்த ஆதிக்கத்திலிருந்து தப்பித்து, உங்கள் கவனத்தை குவிக்கச் செய்வது சுலபமில்லை.

புறக்கணித்தலில் தேர்ச்சி பெறுவதே கவனக்குவிப்பின் ஆதாரம்.

புறக்கணித்தலா?

புறக்கணிப்பு என்பது கூடாத பண்பல்லவா?

எதைப் புறக்கணிக்கிறோம் என்பதிலேயே அதன் நன்மை, தீமை பற்றிய விலாசம் கிடைக்கிறது.

தேர்ந்து புறக்கணிப்பதில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.

உங்கள் நேரத்தை வீணாக்கும் செயல்களைப் புறக்கணியுங்கள்.

உங்களை ஆற்றலை மழுங்கடிக்கும் மனிதர்களைப் புறக்கணியுங்கள்.

உங்கள் கவனத்தை சிதறடிக்கும் தகவல்களைப் புறக்கணியுங்கள்.

உங்களை நீங்களல்லாத இன்னொன்றாக மாற்ற முனையும் எண்ணங்களைப் புறக்கணியுங்கள்.

உங்கள் வாழ்வின் ஓட்டத்தில் பயன்படாத பொருள்களைப் புறக்கணியுங்கள்.

உங்களின் தெரிவுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் விளம்பரங்களைப் புறக்கணியுங்கள்.

உலகம் பரந்து விரிந்தது. தெரிவுகள், வாய்ப்புகள் என தாராளமாய் மலிந்து கிடக்கின்றன.

நீங்கள் செய்யும் தெரிவில்தான் உங்கள் அடுத்த நிமிடம் செதுக்கப்படுகிறது.

புறக்கணிப்பு என்பதுவும் ஒரு தேர்ச்சியான தெரிவு தான்.

பலதும் உங்கள் கண் முன்னே கிடக்கிறது என்பதால், எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டுமென்பதில்லை.

தேர்ந்து புறக்கணிக்க பழகுங்கள்.

தேர்ந்து புறக்கணிப்பதில் தேர்ச்சி பெறும் போது, வாய்ப்புகள் வசந்தம் கொண்டுதரும்.

கவனம் அப்போது, ஒருமிக்க குவிந்து கிடக்கும்.

எதையெல்லாம் இன்றிலிருந்து புறக்கணிக்கப் போகிறீர்கள்?

தாரிக் அஸீஸ்
15.03.2021

வாழ்வைக் கொண்டாடும் பாடம்

பூமி, வாழ்க்கை, பூர்வகுடிகள் என அனைத்தையும் கொண்டாடுகிறது எஞ்சாய் எஞ்சாமி!

அறிவின் வரிகளில் அடர்த்தியும் ஆழமும் உச்சமாக அமைந்துள்ளது.

நாலடிகளில் நாகரிகம், பூமி வரலாறு, விவசாயிகளின் வாழ்வின் துயர் என பலதையும் விபரிக்கும் விதம் – கவிதை.

அன்னக்கிளி அன்னக்கிளி
அடி ஆலமரக்கிளை வண்ணக்கிளி
நல்லபடி வாழச்சொல்லி இந்த
மண்ணைக் கொடுத்தானே பூர்வகுடி!

கம்மங்கரை காணியெல்லாம்
பாடி திரிஞ்சானே ஆதிக்குடி
நாய் நரி பூனைக்கெல்லாம்
இந்த ஏரிகுளம் கூட சொந்தமடி!

நான் அஞ்சு மரம் வளர்த்தேன்
அழகான தோட்டம் வெச்சேன்
தோட்டம் செழிச்சாலும்
என் தொண்டை நனையலேயே!

அறிவு – தெருக்குரல்

“தீ” மற்றும் “அறிவு” தந்துள்ள பாடல் — இது பாடம்.

ஏ. ஆர். ரகுமானின் செயற்றிட்டமான தன்னார்வ இசைக் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் மாஜாவினால் இந்தப் பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

எஞ்சாய் எஞ்சாமி