தொகுப்பு

நான் நிறத்தில் எழுதிய பதிவுகளின் தொகுப்பு கீழே விரிகிறது. உங்கள் எண்ணங்களில் வண்ணங்கள் சேர்க்குமென நம்புகிறேன். நிறம் – எண்ணம். வசந்தம். மாற்றம்.